پروژه های عمرانی در دست اقدام تا پایان سال

پنجشنبه 16 آبان 1392
اجرای جدول ،تسطیح ،بهسازی و شن ریزی خیابانها از جمله فعالیتهای است که توسط واحد عمران در حال اجرا می باشد

1-اجرای جدول و کانیوا خیابان مالک اشتر

2-بهسازی پارک فجر و نصب وسایل بازی

3-تسطیح و وشن ریزی پیاده رو خیابان شهید کلاته ای

4-جرای جدول و کانیوا ابتدای بلوار کشاورز

5-بهسازی پارک محله ی نقاب قدیم

6-تسطیح و شن ریزی پیاده رو خیابانهای شهید بهشتی ،خیابان قدس

7-اجرای جدول و کانیوا میدان بسیج

8-تسطیح و وشن ریزی آرامستان محله شمس آباد

9-اجرای جدول و کانیوا حدفاصل خیابان نواب به جانباز

10-اجرای جدول و کانیوا خیابانهای سجاد و سعدی