نمایش خبر - پروژه های عمرانی محله سردارآباد

پروژه های عمرانی محله سردارآباد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه های عمرانی محله‌ی سردار‌آباد

از جمله پروژه های عمرانی محله  ما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

اجرایی شدن جدول گذاری و کانیوا خیابان متصل به جانبار

اتمام پیاده روسازی و تخلیه جدول خیابان جانباز