پروژه های عمرانی محله سردارآباد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه های عمرانی محله‌ی سردار‌آباد

از جمله پروژه های عمرانی محله  ما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

اجرایی شدن جدول گذاری و کانیوا خیابان متصل به جانبار

اتمام پیاده روسازی و تخلیه جدول خیابان جانباز