لحظه ای تامل

چهارشنبه 20 اسفند 1393
گاه یک جمله زیبا مسیر زندگی را تغییر می دهد

*آسایش آدمی، در زندانی کردن زبان است. پیامبر اکرم (ص)

* پرهیزکاران سه نشانه دارند اخلاص در عمل، کوتاهی آرزو بهره گرفتن از فرصتها. امام علی(ع)

* غیبت حسنات را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد . پیامبر اکرم (ص)

*زینت بی نیازی شکر است. امام محمد تقی (ع)

*آن که بینای عیوب خود شد از دیدن عیوب مردم کور می گردد.حضرت علی (ع)

*برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. حضرت علی(ع)

*در تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری کنی. حضرت علی(ع)

*عاقلترین مردم کسی است که در مجازات کردن نادان از سکوت فراتر نرود .حضرت علی (ع)

*تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید .حضرت علی (ع)

*دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی .حضرت علی (ع)

*رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد . امام حسین ( ع )

*بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش. حضرت علی (ع )

*حسد ، کارهای خوب را از بین می برد و دروغ ، دشمنی می آورد . امام علی النقی ( ع )

*هر کس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه کند ، او را زینت بخشیده و چنانچه علنی باشد سبب ننگ و تضعیف او گشته است . امام حسن عسگری (ع )

*اعتماد به خداوند ، نردبان به سوی هر بلندایی است . امام جواد ( ع )

*هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد . امام رضا ( ع )