پروژه های عمرانی محله کلاته آقامحمد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی در محله کلاته‌آقامحمد

ازجمله پروژه‌های عمرانی محله کلاته آقا محمد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جدول گذاری بلوار کشاورز

جدول گذاری خیابان سجاد کلاته آقامحمد

پیاده‌روسازی خیابان شهید سرهنگ کلاته‌ای 

پیاده رو سازی خیابان اصلی کلاته

تسطیح و شن‌ریزی مزار کلاته آقا محمد