نمایش خبر - پروژه های عمرانی محله کلاته آقامحمد

پروژه های عمرانی محله کلاته آقامحمد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی در محله کلاته‌آقامحمد

ازجمله پروژه‌های عمرانی محله کلاته آقا محمد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جدول گذاری بلوار کشاورز

جدول گذاری خیابان سجاد کلاته آقامحمد

پیاده‌روسازی خیابان شهید سرهنگ کلاته‌ای 

پیاده رو سازی خیابان اصلی کلاته

تسطیح و شن‌ریزی مزار کلاته آقا محمد