اجرایی شدن 20 درصد تخفیف عوارض تا پایان سال 92

پنجشنبه 9 آبان 1392
با مصوبه شورای محترم شهر 20 درصد تخفیف عوارض اجرایی شد.

به یمن عید ولایت و طی در خواست شهرداری نقاب ، شورای محترم اسلامی شهر طی جلسه مورخ 8/7/92 تخفیف 20درصدی عوارض شهرداری تا پایان سال 92 را تصویب نمود که این مصوبه پس از تایید کمیته انطباق در فرمانداری اجرایی گردید .

بر اساس این مصوبه شهروندان محترم می توانند با مراجعه به واحد درآمد شهرداری وپرداخت نقدی عوارض از تخفیف 20 درصد تا پایان سال 92 بهره مند گردند.