باور کنیم که شهر ما خانه ماست

چهارشنبه 2 دی 1394
رعایت موارد زیر باعث زیبا تر شدن شهرمان می شود

شهری زیبا، پاک و منظم می شود که همه شهروندان در آن به این باور رسیده باشند که شهر ما خانه ماست و بدانیم که رعایت موارد زیر به زیبا شدن شهرمان کمک می کند.

زباله ها را راس ساعت در نایلون های سربسته قرار دهیم

در خیابان و معابر، زباله، آب دهان و اشیا متفرقه نریزیم

با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، جان خود و همشهریان خود را به خطر نیندازیم

در اماکن عمومی به حقوق خود و دیگران احترام بگذاریم

از محل خط کشی شده عبور کنیم

به تاسیسات و لوازم ورزشی و تفریحی در اماکن عمومی آسیب نرسانیم

فضای سبز و درختان را که حیات انسانها به انها وابسته می باشد را تخریب نکنیم

و مواردی دیگر که مسئولین شهری برای آرامش و آسایش و امنیت شهروندان اطلاع رسانی می نمایند.