نمایش خبر - مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

یکشنبه 1 اسفند 1395
سه قطعه زمین با برگزاری زمین به فروش می رسد

 شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب تعداد 3 قطعه زمین را با قیمت پایه کارشناسی شده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل می باشد.


ردیف
قطعه

مساحت

(مترمربع)

قیمت کارشناسی(مترمربع به ریال) جمع مبلغ زمین(ریال) سپرده شرکت در مزایده(ریال) آدرس نوع ملک
1 اول 2515 550/000 1/383/250/000 69/162/500 محله ملایجرد- خ شهید رجایی- زمین های توافقی نیک اندیش زمین با کاربری مسکونی به صورت قول نامه ای واگذار می گردد
 2  دوم  504 750/000  378/000/000  18/900/000  محله ملایجرد- خ شهید رجایی- زمین های توافقی نیک اندیش  زمین با کاربری مسکونی به صورت قولنامه ای واگذار می شود
 3  سوم  800  350/000  280/000/000  14/000/000  محله شمس اباد- خ جهاد- کوچه 8 متری پیشنهادی  زمین با کاربری زراعی به صورت قولنامه ای واگذار می شود

 

مهلت دریافت اسناد مزایده : از مورخ 95/11/30 لغایت  10/ 95/12                             

 مهلت ارائه پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ  95/12/14

 زمان بازگشایی پیشنهادهای واصله مورخ 95/12/15

  کلیه هزینه های کارشناسی ،آگهی روزنامه و ... بر عهده برنده مزایده خواهد بوn

هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرار داده نشوند سپرده آنها  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است .

محل تحویل اسناد مزایده (دبیرخانه - حراست شهرداری ) می باشد

سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد