نمایش خبر - مزایده عمومی (نوبت دوم)

مزایده عمومی (نوبت دوم)

یکشنبه 8 اسفند 1395
13 قطعه زمین با مزایده به فروش می رسد

شهرداری نقاب در نظر دارد 13 قطعه زمین با قیمت پایه کارشناسی شده را با برگزاری مزایده به فروش برساند. قیمت پایه کارشناسی شده به شرح ذیل می باشد.

 ردیف قطعه

مساحت

(مترمربع)

 قیمت کارشناسی( مترمربع به ریال) جمع مبلغ زمین (ریال)  سپرده شرکت در مزایده(ریال)  آدرس نوع ملک
 1  در 10 قطعه 250 متری 2515  550/000 1/383/250/000

69/162/500 برای ده قطعه

 نقاب- محله ملایجرد- خ شهید رجایی- زمین توافقی نیک اندیش
 زمین با کاربری مسکونی به صورت قولنامه ای واگذار میگردد
 2  در 2 قطعه 250 متری  504  750/000  378/000/000  18/900/000 برای دو قطعه  نقاب- محله ملایجرد- خ شهید رجایی- زمین های توافقی نیک اندیش  زمین با کاربری مسکونی به صورت قولنامه ای واگذار می گردد
 3  سوم 800  350/000  280/000/000  14/000/000  نقاب- محله شمس آباد- خ جهاد- کوچه 8 متری پیشنهادی  زمین با کاربری زراعی به صورت قولنامه ای واگذار می شود

مهلت دریافت اسناد مزایده: 95/11/30  لغایت 95/12/10

مهلت ارائه پیشنهادها تا پایان وقت اداری 95/12/14

زمان بازگشایی پیشنهادهای دریافت شده: 95/12/15

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه و حراست شهرداری

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه و ... بر عهده برنده مزایده می باشد و هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. همچنین شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.