لکه گیری معابر اصلی شهر

چهارشنبه 23 فروردین 1396
معابر اصلی شهر لکه گیری می شود

لکه گیری معابر سطح شهر با اولویت خیابان اصلی شهر( خیابان امام رضا(ع)) و انجام  آسفالت خیابان امام خمینی (ره)