نمایش خبر - آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396
یک قطعه زمین با برگزاری مزایده عمومی واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب تعداد  یک قطعه زمین به مساحت حدود  1750 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی شده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در این مزایده دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم اسناد مزایده به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند  قیمت پایه کارشناس به شرح ذیل می باشد.

تعداد قطعه

مساحت(مترمربع)

قیمت               کارشناسی            (مترمربع به ریال)

جمع  مبلغ زمین 

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

(ریال)

آدرس نوع ملک
یک قطعه 1750 550/000 962/500/000 48/125/000 محله ملایجرد- خ شهید رجایی- زمین های توافقی نیک اندیش زمین با کاربری مسکونی و به صورت قولنامه ای واگذار می شود

مهلت خرید اسناد مزایده : از مورخ 96/2/4 لغایت96/2/11

مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ  96/2/27

پیشنهادهای واصله مورخ 96/2/28 ساعت 11 صبح در محل دفتر شهردار در کمیسیون معاملات باز و خوانده می شود .

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه و غیره که در اثر مزایده حادث گردد بر عهده برنده مزایده خواهد بود هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرار داده نشوند  سپرده آنها  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است محل تحویل اسناد مزایده ( دبیرخانه و حراست شهرداری ) می باشد سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد.