آگهی مزایده فروش زمین

پنجشنبه 11 خرداد 1396
سه قطعه زمین با کاربری تجاری واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر، با برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربری تجاری جمعا به مساحت حدود 68/252 متر واقع در حاشیه خیابان امام خمینی(ره) ( مخابرات) شهر نقاب برابر قیمت روز کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم قیمت پیشنهادی از مورخ 96/3/10 لغایت پایان وقت اداری مورخ 96/3/20 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

زمان تحویل پاکت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 13 مورخ 96/4/3 - با مراجعه به واحد دبیرخانه شهرداری

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح مورخ 96/4/4/ - ساختمان اداری شهرداری