نمایش خبر - آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)