نمایش خبر - عضویت شهرداری نقاب در کارگروه اقتصادی و گردشگری

عضویت شهرداری نقاب در کارگروه اقتصادی و گردشگری

چهارشنبه 14 تیر 1396
شهرداری نقاب به عضویت کارگروه اقتصادی و گردشگری درآمد

شهرداری نقاب به عضویت کارگروه اقتصادی و گردشگری شهرهای جاده ابریشم درآمد. علی اصغر وکیلی، معاونت اجرایی، با بیان این موضوع گفت شهرداری نقاب ضمن حضور در ششمین همایش مدیران و شهرداران جاده ابریشم، به عضویت کارگروه اقتصادی و گردشگری مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم درآمد. لازم به ذکر است شهرستان جوین در برگیرنده 150 کیلومتر از 8000 کیلومتر جاده ابریشم بوده و در حاشیه بزرگترین شبکه ریلی و جاده ای شرق به غرب قرار دارد.

ششمین همایش مدیران و شهرداران 14 تیر ماه به میزبانی شهر دامغان برگزار شد.