مزایده فروش دو دستگاه اتوبوس

چهارشنبه 21 تیر 1396
دو دستگاه اتوبوس بنز به فروش می رسد

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تعداد دو دستگاه اتوبوس بنزمدل 355 مدل 81 را که اسقاطی  و مازاد بر نیاز خود می باشد از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر اساس قیمت پایه روز کارشناسی رسمی دادگستری هر دستگاه 270/000/000 ریال به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهادی از مورخ 96/04/19 لغایت 96/05/02 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند .

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری مورخ 96/05/04

تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت: ساعت 11 صبح مورخ 96/05/05 در محل شهرداری

هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی در دو یا چند نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد