نمایش خبر - آغاز آسفالت معابر مسکن مهر

آغاز آسفالت معابر مسکن مهر

چهارشنبه 8 شهریور 1396
آسفالت معابر مسکن مهر آغاز شد.

با تامین قیر، آسفالت معابر مسکن مهر آغاز شد. علیرضا قدرآبادی معاونت اجرایی، با بیان این موضوع گفت: عملیات زیرسازی معابر مسکن مهر از ابتدای امسال آغاز شد اما به علت تاخیر تامین قیر از سوی بنیاد مسکن، این پروژه  تا کنون معطل ماند که با تامین و تحویل 15 تن قیر توسط بنیاد مسکن، عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر مسکن مهر از امروز آغاز شده است.