کاشت بنه در ارتفاعات شمالی شهر

دوشنبه 27 شهریور 1396
کاشت 700 اصله بنه در ارتفاعات شمالی شهر

آماده سازی زمین برای کاشت 700 اصله درخت بنه( پسته وحشی)، در ارتفاعات شمالی شهر؛ جنب پارک پارک جنگلی