آگهی مزایده

شنبه 25 آذر 1396
شهرداری با برگزاری مزایده امور بازار هفتگی را واگذار می کند.

شهرداری نقاب در نظر دارد امور بازار هفتگی شهر(سه شنبه بازار) را برای مدت معین و با قیمت پایه سهم شهرداری ماهیانه 6 میلیون تومان از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط که دارای زمین مناسب و امکانات لازم جهت برپایی بازار می باشند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

  • مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 96/10/13 در محل دبیرخانه شهرداری می باشد.
  • پرداخت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ سی میلیون ریال جهت شرکت در مزایده الزامی است.
  • چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند؛ سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
  • سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج است.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.