برگزاری مناقصه عمومی

پنجشنبه 14 دی 1396
واگذاری پیاده رو سازی خیابان ها و معابر سطح شهر


شهرداری نقاب در نظر دارد پیاده روسازی خیابان ها و معابر سطح شهر را از محل اعتبارات داخلی تا سقف 3/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. شرکت های معتبر دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد عمران مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 96/10/14 لغایت 96/11/01

مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت ها: پایان وقت اداری مورخ 96/11/2

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 96/11/3 در محل دفتر شهرداری و کمیسیون معاملات

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .

محل تحویل اسناد مناقصه واحد دبیرخانه و حراست شهرداری می باشد. سایر اطلاعات در اسناد قابل درج می باشد.