تجدید مناقصه عمومی

یکشنبه 8 بهمن 1396
واگذاری پیاده روسازی خیابان ها و معابر شهر


شهرداری نقاب در نظر دارد پیاده روسازی خیابان ها و معابر سطح شهر را از محل اعتبارات داخلی تا سقف 3/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. شرکت های معتبر دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد عمران مراجعه نمایند.

مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت ها: پایان وقت اداری مورخ 96/11/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 96/11/19 در محل دفتر شهرداری و کمیسیون معاملات

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .

محل تحویل اسناد مناقصه واحد دبیرخانه و حراست شهرداری می باشد. سایر اطلاعات در اسناد قابل درج می باشد.