روز درختکاری

چهارشنبه 16 اسفند 1396
روز درختکاری و غرس نهال در پارک جنگلی

روز درختکاری و غرس نهال با حضور مسئولین و غنچه های شهر، در پارک جنگلی شهر، واقع در ارتفاعات شمالی