مناقصه اجرای توسعه معابر شهری( نوبت دوم)

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
اجرای جدول گذاری و پیاده رو سازی معابر شهری

شهرداری نقاب در نظر دارد از محل 3% درآمد حاصل از نفت و گاز اعتبارات تبصره ای استانی تا مبلغ 1/878/000/000 ریال نسبت به اجرای اصلاح و توسعه معابر شهری بر اساس فهرست بها 1397 اقدام نماید . لذا کلیه شرکت های متقاضی که دارای رتبه راه و گریدر می باشند می توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری مراجعه فرمایند.

public-files/news/document/1397/03/اسناد.pdf

 public-files/news/document/1397/03/Book1.pdf