مزایده عمومی فروش زمین( نوبت اول)

سه شنبه 8 خرداد 1397
مزایده فروش زمین با برگزاری مزایده عمومی

شهرداری در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب با برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش سه قطعه زمین جنب گل کوثر با مساحت 620/85 متر مربع و با کاربری مسکونی ، برابر قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم قیمت پیشنهادی از تاریخ 97/03/10 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

  • هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
  • زمان تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/03/20 به واحد دبیرخانه می باشد
  • زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10 صبح  روز سه شنبه 97/03/22 در محل دفتر شهرداری می باشد
  • سایر اطلاعات در اسناد مزایده درج می باشد.

public-files/news/document/1397/03/331.pdf اسناد مزایده

public-files/news/document/1397/03/334.pdf