مزایده فروش ساختمان کشتارگاه

پنجشنبه 21 تیر 1397
ساختمان کشتارگاه فعلی شهر نقاب به فروش می رسد

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب از طریق برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش ساختمان کشتارگاه فعلی شهر به عرصه و اعیان حدود 2/380 مترمربع ( به صورت تجاری و مسکونی) به انضمام انشعاب (آب ، برق ، گاز) واقع در خیابان امام خمینی (ره) خیابان مخابرات در شهر نقاب برابر قیمت روز پایه کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مزایده و قیمت پیشنهادی از 97/04/21 لغایت پایان وقت اداری 97/05/03 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.   

 ضمناً هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.                                          

  زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی قیمتها تا ساعت 13 مورخه 97/05/04 به واحد دبیرخانه شهرداری                                 

زمان بازگشایی پاکتهای مزایده کتبی مورخه 97/05/06 ساعت 10 صبح ساختمان اداری شهرداری.

 سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد.