مزایده عمومی واگذاری تاسیسات شن و ماسه

دوشنبه 29 مرداد 1397
تاسیسات شن و ماسه و کارخانه آسفالت با برگزاری مزایده عمومی واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد  به استناد مصوبه شماره  896  مورخه 95/6/29  شورای محترم اسلامی شهر نقاب و به استناد ماده 13 آئین نامه معاملاتی شهرداریها تاسیسات شن و ماسه و کارخانه آسفالت را از طریق برگزاری مزایده عمومی کتبی و قیمت پایه روز کارشناسی به مدت یک سال شمسی به اجاره بدهد.  لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت و شرایط لازم دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم اسناد مزایده و قیمت پیشنهادی خود از مورخه 97/05/29 لغایت 97/06/14 به واحد عمران شهرداری مراجعه فرمائید. ضمناٌ هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است تحویل پاکتهای پیشنهادی قیمت ها تا ساعت 13 مورخه 97/06/15 واحد دبیرخانه شهرداری و تاریخ بازگشایی پاکت مزایده کتبی روز شنبه مورخه 97/06/17ساعت 10 صبح ساختمان اداری شهرداری سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد.