مزایده عمومی فروش زمین

یکشنبه 11 شهریور 1397
یک قطعه زمین با برگزاری مزایده به فروش می رسد


شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نقاب از طریق برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان ابوترابی  با مساحت  162/20 مترمربع برابر قیمت روز پایه کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مزایده و قیمت پیشنهادی از تاریخ  97/06/13 لغایت پایان وقت اداری 97/06/24 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد. 

زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی تا ساعت 13 روز شنبه  97/06/24 به واحد دبیرخانه شهرداری 

زمان بازگشایی پاکتها روز یکشنبه 97/06/25 ساعات 10 صبح در محل شهرداری نقاب         

سایر اطلاعات مندرج در اسناد مزایده می باشد.

public-files/news/document/--اسناد مزایده زمین ابوترابی.pdf