مزایده عمومی فروش زمین

یکشنبه 1 مهر 1397
فروش یک قطعه زمین با برگزاری مزایده عمومی

شهرداری نقاب در نظر دارد  به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نقاب و به استناد ماده 13 آئین نامه معاملاتی شهرداریها از طریق برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ و تاسیسات واقع در خیابان ابوترابی به مساحت 162/20 مترمربع ، برابر قیمت روز پایه کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مزایده و قیمت پیشنهادی از تاریخ 97/07/02 لغایت پایان وقت اداری 97/07/11 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

  • هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.                             
  • زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی تا ساعت 13 روز پنج شنبه 97/07/12 به واحد دبیرخانه شهرداری
  •  زمان بازگشایی پاکتها روز شنبه 97/07/14 ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار نقاب می باشد.
  • سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد.

public-files/news/document/1397/07/1057.pdf اسناد مزایده