برگزاری گارگاه آموزشی

سه شنبه 14 اسفند 1397
برگزاری کارگاه آموزشی حقوق شهروندی

گارگاه آموزشی حقوق شهروندی برگزار شد. این کارگاه روز گذشته و با حضور دکتر برزویی با محوریت حقوق شهروندی در سالن جلسات شهرداری نقاب برگزار شد.