سامان دهی تابلوهای تبلیغاتی مغازه ها

یکشنبه 28 مهر 1398
اطلاعیه زیباسازی منظر شهری و ساماندهی تابلوهای

شهرداری نقاب در اطلاعیه ای اعلام کرد:  به منظورزیباسازی سیما و منظر شهری کلیه واحدهای تجاری، اداری، آموزشی و ...  موظفند طبق قوانین و مقررات شهرسازی نسبت به ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی خود اقدام نماید؛ در غیر این صورت شهرداری از اول آبان ماه راسا نسبت به جمع آوری و جریمه واحدها اقدام خواهد کرد.