برگزاری کارگاه اموزشی

چهارشنبه 4 تیر 1399
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر برگزار شد. این جلسه آموزشی با همکاری نیروی انتظامی شهرستان جوین و با حضور بانوان در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.