اطلاعیه

شنبه 9 اسفند 1399
اطلاعیه شهرداری نقاب جهت صدور پروانه ساختمان

به اطلاع می رساند با توجه به این که صدور پروانه ساختمانی و پایان کار توسط شهرداری نقاب از این پس  منوط به ارائه سند شش دانگ ملکی می باشد، لذا شهروندان گرامی می بایست قبل از مراجعه، نسبت به تهیه سند از طریق اداره محترم بنیاد مسکن اقدام نمایند.