پیاده سازی طرح پارک پنج هکتاری،جهت انجام فعالیت عمرانی

شنبه 29 آبان 1400
طرح پارک پنج هکتاری،جهت انجام فعالیت عمرانی پیاده سازی می شود.

مهندس محمد حسین موحد، مسئول عمران شهرداری با بیان اینکه طرح پارک پنج هکتاری شهر نقاب جهت انجام فعالیت عمرانی در حال پیاده سازی است گفت: با هدف مشاهده نواقص احتمالی و اصلاح آن با هماهنگی مشاور، فضاهای پیش بینی شده جهت انجام کار، با رنگ از هم تفکیک و مشخص شده تا علاوه بر استفاده از خاک مرغوب برداشت شده در کدهای فضای سبز بتوان عملیات زیرسازی پیاده راههای پارک را  اجرا کرد.