نصب راه بند ترافیکی در ورودی جایگاه CNG شهرداری نقاب

سه شنبه 2 آذر 1400
نصب راه بند ترافیکی در ورودی جایگاه CNG شهرداری نقاب

به منظور مدیریت بهینه جایگاه CNG شهرداری، در ورودی جایگاه راه بند  ترافیکی نصب می شود. مهندس هاشم ملایجردی با بیان این مطلب گفت: به منظور مدیریت بهینه و با هدف افزایش ایمنی ، مسیر سازی و جلوگیری از ایجاد ترافیک، نصب راه بند ترافیکی در ورودی جایگاه CNG انجام شد.