تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401

چهارشنبه 20 بهمن 1400
تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نقاب منتشر شد.

تعرفه عوارض محلی و همچنین تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری نقاب در بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر نقاب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تصویب و در سی و پنجمین صورتجلسه کمیته انطباق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تأیید گردیده است و مطابق دستور نامه شماره ۹۳۵۵ در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شهرداری اعلان عمومی می گردد.

public-files/news/document/1400/11/تعرفه عوارض محلی مصوب شهرداری نقاب سال 1401(1).pdf

 public-files/news/document/1400/11/تعرفه بهای خدمات مصوب شهرداری نقاب سال 1401.pdf

public-files/news/document/1400/11/WriteBuffer.pdf