استقبال از بهار

دوشنبه 23 اسفند 1400
جدول گذاری سطح شهر انجام می شود.

در راستای استقبال از بهار و زیبا سازی شهر جداول فرسوده شهر اصلاح و بازسازی می شوند. این اصلاح شامل جداول بولوار امام رضا(ع) و بولوار سردار شهید سلیمانی می باشد.