اتمام جدول گذاری لچکی میدان بسیج

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401
جدول گذاری لچکی میدان بسیج به پایان رسید

جدول گذاری میدان بسیج به طول 100 متر و با هزینه ی 30 میلیون تومانی به اتمام رسید.