تغییر ساعت ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر

پنجشنبه 21 مهر 1401
زمان ملاقات مردمی شورای اسلامی تغییر کرد

زمان ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر تغییر کرد. زمان ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر نقاب به روزهای دوشنبه ساعت 16 تغییر کرده است لذا شهروندان عزیز جهت ملاقات با اعضای شورای اسلامی شهر و بیان مسایل خود می توانند روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16 به محل شورای اسلامی شهر مراجعه نمایند.