مزایده عمومی شهرداری نقاب

یکشنبه 23 بهمن 1401
فروش زمین مسکونی در خیابان ولیعصر محله ملایجرد

شهرداری نقاب در نظر دارد بر اساس ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و به استناد جلسه شماره 32 مورخه 1401/08/10شورای محترم اسلامی شهر نقاب نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی حدودا به متراژ 300 مترمربع از قرار هر مترمربع به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال واقع در شهر نقاب، محله ملایجرد خیابان ولیعصر کوچه 6 متری از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت فرم اسناد شرکت در مزایده و سایر اطلاعات دیگر به سامانه ستاد دولت الکترونیک https://setadiran.ir مراجعه و اقدام نمایند.

زمان انتشار در روزنامه نوبت اول: مورخه 1401/11/23

زمان انتشار در روزنامه نوبت دوم: مورخه 1401/11/30

تاریخ بازدید از محل و موضوع مزایده تا تاریخ 1401/11/27

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10 صبح مورخه 1401/11/23 تا ساعت 19:00 مورخ 1401/12/01 از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک.

آخرین‌مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و بارگذاری در سامانه ستاد تا ساعت 19:00 مورخ 1401/12/11

زمان بازگشایی پاکت‌های مزایده کتبی ساعت 10 صبح مورخه 1401/12/13در محل دفتر شهردار.

زمان اعلام برنده مزایده کتبی ساعت 10 صبح مورخ 1401/12/14 از طریق سامانه ستاد.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده و پرداخت تضمین شرکت در مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گزار محترم از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک انجام می‌پذیرد.

2-سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 180,000,000 ریال در قبال ضمانت‌نامه بانکی معتبر با تاریخ اعتبار سه‌ماهه یا واریز فیش نقدی به‌حساب بانک ملی حساب سپرده شهرداری به‌حساب 3100007590001

3- شهرداری در رد یا قبول یک یا چند پیشنهاد مختار است.

4-کلیه هزینه‌های آگهی از قبیل کارشناسی رسمی دادگستری و چاپ آگهی روزنامه هرچند نوبت باشد بر عهده برنده مزایده است.

5-سایر اطلاعات و مواردی که در این آگهی قید نشده در اسناد مزایده قابل درج است.