شهرداری نقاب


عنوان خبر : استقبال از مهر

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 29 شهریور 1396

حال و هوای شهر در استقبال از مهر

خط کشی محل عبور دانش آموزان و نظافت مسیر مدارس برای استقبال از مهر