شهرداری نقاب


عنوان خبر : امور بانوان شهرداری

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 20 دی 1396

آغاز به کار امور بانوان شهرداری

اولین جلسه امور بانوان شهرداری امروز با حضور مهندس علیخانی، شهردار نقاب و بانوان عضو، برگزار شد.