شهرداری نقاب


عنوان خبر : افتتاح پروژه آسفالت معابر شهر

زمان ارسال خبر : شنبه 14 بهمن 1396

پروژه آسفالت معابر شهر افتتاح شد

در اولین روز دهه فجر پروژه آسفالت معابر شهر با اعتبار 3/000/000/000 ریال با حضور مسئولین افتتاح شد