شهرداری نقاب


عنوان خبر : لکه گیری معابر سطح شهر

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 8 مرداد 1399

انجام عملیات لکه گیری معابر شهر