شهرداری نقاب


عنوان خبر : بازسازی جداول سطح شهر

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 24 فروردین 1401

بازسازی جدول بولوار سردار شهید سلیمانی

بازسازی جداول سطح شهر در  ضلع شمالی بولوار سردار شهید سلیمانی