شهرداری نقاب


عنوان خبر : اتمام جدول گذاری لچکی میدان بسیج

زمان ارسال خبر : پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401

جدول گذاری لچکی میدان بسیج به پایان رسید

جدول گذاری میدان بسیج به طول 100 متر و با هزینه ی 30 میلیون تومانی به اتمام رسید.