شهرداری نقاب


عنوان خبر : اعلام عمومی

زمان ارسال خبر : پنجشنبه 11 اسفند 1401

اعلام عمومی عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری نقاب

در راستای اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار مصوب 1401/04/01 مجلس شورای اسلامی و ماده 21 دستورالعمل اجرایی عناوین، عوارض و بهای خدمات شهری به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور، عوارض و بهای خدمات شهرداری نقاب که در  جلسه 43 مورخ 1401/11/23  جهت اجرا در سال 1402 به تصویب شورای اسلامی شهر نقاب رسیده است برای عموم شهروندان و ذینفعان اعلام عمومی می گردد.

 

public-files/news/document/1401/12/1.pdf

public-files/news/document/1401/12/2.pdf

public-files/news/document/1401/12/336.pdf

public-files/news/document/1401/12/3631.pdf

public-files/news/document/1401/12/مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض.pdf