واحد شهرسازی شهرداری نقاب

نمونه وظایف و مسئولیتها

  • تهیه شرح مطالعات لازم جهت تهیه طرحهای ساده شهرسازی
  • مشارکت در تهیه پروژه های شهرسازی در حد مجتمع های مسکونی
  • بازدید از شهرهای فاقد طرحهای شهرسازی به منظور کسب اطلاعات در جهت تشخیص نوع طرح مناسب آنها
  • بررسی و کنترل فنی نقشه ها و گزارشات طرحهای شهرسازی
  • اظهارنظر و ارائه گزارش فنی در مورد طرحهای شهرسازی و ارائه آن به مقام مافوق و کمیته فنی و مطرح نمودن آنها در مراجع تصویب کننده شورای عالی شهرسازی و معماری

 

بروزرسانی : شنبه 22 آذر 1393 - 02:29:19