مصوبه شهر نقاب

شناخته شدن روستای نقاب مرکز بخش جوین از توابع شهرستان سبزوار به عنوان شهر و تأسیس شهرداری در محل مذکور

1373.02.07 - .3527ت 26 ک

1373.03.16 - 109

‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1373.2.7 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 24161.3.1.34 مورخ 1372.12.9 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری" مصوب -  1362 - تصویب نمودند:  « محل روستای نقاب مرکز بخش جوین از توابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به عنوان شهر نقاب شناخته شده و در محل مذکور شهرداری تأسیس شود. »  ‌تأیید می‌گردد.


‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور


‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1373.3.8 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 

منبع : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بروزرسانی : یکشنبه 5 آبان 1392 - 15:41:52 نسخه قابل چاپ