مصوبه شهرستان جوین

تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار

شماره 161474/ ت 32507ک
4/10/1386

وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره130413/42/4/1 مورخ9/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب نمودند:
الف ـ بخش هلالی به مرکزیت روستای ریواده از ترکیب دهستان‌های میان جوین و پایین جوین در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد گردد.
ب ـ شهرستان جغتای به مرکزیت شهر جغتای از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان خراسان رضوی ایجاد گردد.

 1. بخش مرکزی به مرکزیت شهر جغتای شامل دهستانهای دستوران و جغتای
 2. بخش هلالی
   

ج ـ دهستان زرین به مرکزیت روستای بداغ‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش جوین شهرستان سبزوار ایجاد ‌گردد.

 1. ایستگاه اسفراین
 2. احمدآباد
 3. اسدآباد
 4. ابراهیم آباد بغایری
 5. برقندی
 6. بداغ‌آباد
 7. چاه عمیق عزیز کیوانلو
 8. چاه عمیق شهید اسکندری
 9. چاه عمیق شهید علی‌اصغر ذوالفقاری
 10. چاه نیمه‌عمیق میرزاحسن غفوری
 11. چاه عمیق حاج غلامی
 12. چاه عمیق حسین براتی
 13. چاه عمیق عبدالله کیوانلو
 14. چاه نصرت‌آباد کریم‌آبادی
 15. چاه نصرالله کریم‌آبادی
 16. چاه عمیق بایر
 17. چاه عمیق عباس‌آباد
 18. چاه عمیق علی‌آباد
 19. چاه عمیق عبدالصمد پایمرد
 20. چاه عمیق نصرت‌الله صارمی
 21. چاه عمیق شماره83 22
 22. چاه عمیق قنات حاجی‌آباد
 23. چاه عمیق شماره80 داور احمدآبادی
 24. چاه عمیق شماره81
 25. چاه عمیق شماره82 شهید محمدبراتی
 26. چاه عمیق شورآباد
 27. چاه عمیق کلاته علی‌آباد
 28. چاه عمیق حسین‌آباد خرازی
 29. چاه علی‌اصغر صفوری‌پور
 30. چاه معصوم‌زاده برقنده
 31. چاه عمیق بر قندی
 32. چاه عمیق هزارخانه
 33. چاه عمیق عرب
 34. حاجی‌آباد
 35. حسین‌آباد میرزا مومن
 36. خاموشک
 37. رحمت‌آباد
 38. علی‌آباد
 39. کریم‌آباد
 40. کلاته عرب
 41. کلاته حسین‌خان
 42. کلاته خرازی
 43. محمدآباد
 44. نیم ایستگاه حسین‌آباد
 45. نوکاریز
 46. هزارخانه

د ـ بخش عطا ملک به مرکزیت روستای حکم‌آباد از ترکیب دهستان‌های حکم‌آباد و زرین در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد می‌گردد.

هـ ـ شهرستان جوین به مرکزیت شهر نقاب از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان خراسان رضوی ایجاد و تأسیس می‌گردد.

 • بخش مرکزی به مرکزیت شهر نقاب شامل دهستان‌های بالاجوین و پیراکوه.
 • بخش عطاملک.


این تصـویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

منبع : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بروزرسانی : یکشنبه 5 آبان 1392 - 16:17:07