منابع انسانی،مالی و پشتیبانی

 معاون اداری و مالی : علیرضا قدرآبادی

نمونه وظایف و مسئولیتها

  • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
  • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
  • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
  • صدور دستورالعمل و ضوابط مربوط
  • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
  • شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
بروزرسانی : چهارشنبه 3 دی 1393 - 08:34:28