صدور پروانه ساختمانی

مراحل صدور پروانه ساختمانی

1-مراجعه مالک و یا وکیل قانونی به همراه سند شش دانگ به واحد شهرسازی

2- بازدید و ارائه گزارش وضعیت ملکی و گذر بندی توسط کارشناس شهرسازی

3-صدور برگه زیربنا در حد تراکم توسط واحد شهرسازی

4- تهیه نقشه ‌های ساختمانی توسط مالک یا وکیل طبق برگه زیربنا

5- تایید نقشه‌ها توسط مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی و محضری کردن فرمهای تعهد

6- تایید نقشه ها توسط واحد شهرسازی و امور مهندسین ناظر شهرداری

7- پرداخت هزینه های پروانه، آتش نشانی و نوسازی

8- دریافت نامه های شهرداری برای اداره برق و تامین اجتماعی، مراجعه به ادارات مذکور و گرفتن پاسخنامه و ارائه آن به شهرداری

9- تحویل پرونده به واحد شهرسازی

  • اگر زیربنا 100 متر یا بیشتر شود رعایت مباحث 19 مقررات ملی ساختمان و نصب پنجره و یا شیشه دوجداره الزامی است.
بروزرسانی : یکشنبه 7 دی 1393 - 12:17:19