پروژه میدان و المان امام رضا (ع)

نام پروژه: میدان و المان امام رضا(ع)

کارفرما : شهرداری نقاب

اعتبار انجام شده: 750/000/000ریال( 75 میلیون تومان)

تصویب: شورای فرهنگ عمومی شهرستان جوین

تاریخ شروع: خرداد 93

تاریخ بهره برداری: بهمن 93

 

 
 
 

 

بروزرسانی : دوشنبه 20 بهمن 1393 - 13:54:16